Ogólne warunki gwarancji

 1. Gwarantem zakupionej usługi jest firma DACH-SERWIS.
 2. Gwarancja obowiązuje na wyszczególnioną w specyfikacji faktury usługę przez czas określony przez gwaranta.
 3. W przypadku napraw podstawą do reklamacji jest faktura/rachunek wystawiona usługobiorcy po zakończeniu prac.
 4. Gwarant odpowiada za wady powstałe w wyniku przeprowadzonej usługi.
 5. Gwarant nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku nieszczęśliwych zdarzeń losowych których przyczyną były zjawiska atmosferyczne.
 6. Gwarant daje możliwość przedłużenia standardowej gwarancji pod warunkiem przeprowadzania okresowego serwisu (koszta związane z materiałami potrzebnymi do wykonania okresowego serwis ponosi usługobiorca).
 7. Gwarant nie może przyznać dłuższego okresu gwarancji na wykonaną usługę niż wynika to z użytych do danej usługi materiałów z możliwością przedłużenia okresu trwania gwarancji pod warunkiem przeprowadzania systematycznego serwisu wykonywanego przez osoby do tego upoważnione przez gwaranta.
 8. Utrata gwarancji za wykonaną usługę następuje w przypadku:
  • uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego lub niezgodnego z zaleceniami (producenta materiału) eksploatowania wykonanej usługi
  • zastosowania nie właściwych materiałów eksploatacyjnych
  • braku okresowego serwisu
  • dokonywania napraw lub jakichkolwiek zmian, przeróbek przez osoby działające bez upoważnienia firmy DACH-SERWIS
  • użytkowania usługi w niewłaściwy sposób, zdarzeń losowych i innych okoliczności powstałych po wykonaniu usługi – za które nie odpowiada usługodawca i producent 
 1. Wady ujawnione podczas trwania gwarancji będą usuwane bezpłatnie w ciągu 21 dni roboczych od momentu pisemnego przyjęcia zgłoszenia. Okres naprawy może ulec przedłużeniu ze względu na warunki atmosferyczne jak i w przypadku konieczności oczekiwania na elementy niezbędne do przeprowadzenia naprawy. Firma DACH-SERWIS o zaistniałym fakcie poinformuje usługobiorcę.
 2. Gwarancja na wykonane przez firmę DACH-SERWIS usługi reklamacyjne wynosi 6 miesiące od daty zakończenia naprawy.
 3. Nieuzasadnione reklamacje są objęte opłatą zgodnie z cennikiem usług serwisowych.
 4. Wszelkie zmiany i poprawki w umowie gwarancyjnej muszą mieć formę pisemną.
 5. Pozostałe warunki gwarancji reguluje Kodeks postępowania cywilnego.